Veel gestelde vragen

Direct VvE Beheer beantwoord graag uw vragen

Veel gestelde vragen

Wij vinden het belangrijk dat uw vragen snel en duidelijk beantwoord worden.
Daarom hebben wij een lijst met veel gestelde vragen opgesteld.
Staat uw vraag er niet tussen neem dan gerust contact met ons op.
Wij willen u graag helpen en onze kennis met u delen.

VvE-Beheer-Offerte

VvE Algemeen

Wat is een VvE?
Een Vereniging van Eigenaars is een rechtspersoon die als taak heeft het beheren en het onderhouden van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementencomplex, alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars.

Hoe word ik lid van de VvE?
Wanneer u een appartementsrecht koopt, wordt u van rechtswege automatisch lid van de VvE. U bent verplicht lid en kunt uw lidmaatschap niet opzeggen. Uw lidmaatschap eindigt van rechtswege bij verkoop van uw appartementsrecht.

Moet een VvE ingeschreven zijn bij de KvK?
Ja, een VvE is verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als de VvE zich niet inschrijft bij de KvK, pleegt zij een economisch delict en kan in het uiterste geval een boete worden opgelegd. Ook de bestuurders dienen te worden ingeschreven. Daarnaast is het mogelijk om een gevolmachtigde, bijvoorbeeld de beheerder of administrateur, in te laten schrijven.

Wat is een slapende VvE?
Een slapende VvE is een VvE die officieel wel bestaat en bij de KvK is ingeschreven, maar die niet vergadert, geen periodiek onderhoud pleegt of laat plegen aan de gemeenschappelijke zaken en/of gedeelten en die geen bestuurder en voorzitter heeft aangewezen. De VvE heeft geen collectieve opstalverzekering en geen eigen VvE-rekening. Iedere appartementseigenaar doet wat hij/zij wil. Het gevaar bij een slapende VvE is het grote risico op achterstallig onderhoud omdat er geen periodiek onderhoud wordt gepleegd. De gemeente stuurt bij achterstallig onderhoud aan het gebouw een brief dat alle eigenaars gezamenlijk moeten zorgen dat het gebouw weer in redelijke staat wordt teruggebracht. Wordt dat niet gedaan, zal de gemeente op kosten van de eigenaars het onderhoud (laten) plegen. Vaak gaat dit gepaard met erg hoge kosten. Daarom is het belangrijk dat een VvE geactiveerd wordt, dat er wel vergaderingen plaatsvinden en dat er gereserveerd wordt voor periodiek onderhoud.

Wat doet een VvE?
Een VvE behartigt de gemeenschappelijk belangen van de eigenaars, beheert en onderhoudt gemeenschappelijke zaken en gedeelten in en van het gebouw, draagt zorg voor het innen van de VvE bijdrage en het betalen van de diverse kosten, stelt een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) op en maakt op basis daarvan reserveringen in het reservefonds.

Wat is de structuur van een VvE?
Een VvE bestaat uit de Vergadering van Eigenaars en het bestuur. Er kan een kascommissie en technische commissie zijn, maar dit is niet altijd het geval, echter is dit wel aan te bevelen.

Wat is de Vergadering van eigenaars?
De Vergadering van Eigenaars, ook wel Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste orgaan binnen een VvE, welke minimaal éénmaal per jaar gehouden dient te worden. De Vergadering van Eigenaars beslist over alle zaken die de vereniging aangaan. Dit zijn hele uiteenlopende zaken zoals het benoemen van het bestuur en de voorzitter, het vaststellen van de periodieke bijdrage, de onderhoudsplannen of de kleurstelling van de te verven delen. Indien een besluit rechtsgeldig door de Vereniging van Eigenaars is genomen, is dat voor iedere eigenaar bindend. Het is dus raadzaam bij iedere vergadering aanwezig te zijn, of indien u zelf verhinderd bent, iemand anders te machtigen voor u te spreken en eventueel stemrecht uit te oefenen.

Wat is de algemene ledenvergadering?
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de Vergadering van Eigenaars.

Hoe vaak is de vergadering van eigenaars?
De Vergadering van Eigenaars is minimaal éénmaal per jaar. In de splitsingsakte kan aangegeven zijn in welke periode van het jaar de vergadering moet plaatsvinden. Indien er te weinig leden aanwezig zijn om een rechtsgeldig besluit te nemen, kan een tweede vergadering worden uitgeschreven, die minimaal twee weken en maximaal zes weken na de eerste vergadering dient plaats te vinden.

Wat doet het bestuur?
Het bestuur voert de genomen besluiten van de Vergadering van Eigenaars uit. Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van de begroting, het beheren van financiële stukken, het uitschrijven van vergaderingen en het afsluiten van verzekeringen. De reglementen van de VvE bepalen de bevoegdheden van het bestuur. Het bestuur wordt door de Vergadering van Eigenaars benoemd en ontslagen en kan ook nog bestaan uit een kascommissie en een technische commissie en in sommige gevallen een raad van commissarissen. Het bestuur kan worden uitbesteed aan een professionele bestuurder of beheerder.

Waaruit bestaat het bestuur?
Het bestuur kan, behalve de bestuurder, nog bestaan uit een kascommissie en een technische commissie.

Wat doet de kascommissie?
De kascommissie controleert de jaarstukken, de administratie van de Vereniging en de door het bestuur opgestelde balans en staat van kosten en baten en brengt hierover verslag uit aan de Vergadering van Eigenaars. Het advies over de jaarstukken van de kascommissie aan de Vergadering van Eigenaars is niet bindend. De kascommissie wordt jaarlijks door de Vergadering benoemd. De leden zijn direct herkiesbaar tenzij zij inmiddels een bestuursfunctie bekleden.

Wat doet de technische commissie?
De technische commissie draagt zorg voor uiteenlopende zaken zoals verwisselen van lampen, ontvangen van aannemers, voorstellen voor het bestuur voorbereiden en controleren van opgeleverde werkzaamheden.

Technisch

Wat is een appartementsrecht, ik heb toch een appartement gekocht?
Als u een appartement koopt, koopt u eigenlijk het recht op het gebruik van uw eigen appartement in het gehele gebouw en diens gemeenschappelijke ruimten. Dit recht heet het appartementsrecht.

Hoe ontstaat een appartementsrecht?
Wanneer een (flat)gebouw wordt opgedeeld in meerdere, kleinere gebruiksruimten ontstaan appartementsrechten. De (eigendoms)grenzen van alle appartementen en de gemeenschappelijke ruimten in het gebouw worden vastgelegd in de bijbehorende splitsingstekening, welke onderdeel is van de splitsingsakte.

Wat is een leveringsakte?
Een leveringsakte is de akte waarmee de woning officieel aan u wordt overgedragen, waardoor u eigenaar wordt van het gekochte appartement.

Wat is een splitsingsakte en wat staat erin?
Een splitsingsakte is een document dat door een notaris is opgesteld en bij het kadaster is ingeschreven, waarin is vastgelegd hoe en voor welk deel het gebouw is opgedeeld/gesplitst in appartementsrechten, wat uw aandeel is in het gehele pand, hoeveel stemmen u mag uitbrengen in de vergaderingen en wat uw aandeel in de kosten van de VvE is. De splitsingsakte bevat daarnaast de splitsingstekening en het splitsingsreglement.

Wat is een gemeenschappelijk deel of zaak?
Een gemeenschappelijk deel of zaak, is een deel van het gebouw, of een zaak in het gebouw die iedere eigenaar/huurder mag en kan gebruiken. Dit kan de hal, de galerij of de tuin zijn, maar bijvoorbeeld ook de CV-radiatoren en een lift.

Waar staat welke delen gemeenschappelijk zijn?
In de splitsingsakte en de daarbij behorende splitsingstekening is bepaald welke delen/zaken gemeenschappelijk zijn.

Wat is een breukdeel en hoe wordt dat berekend?
Het breukdeel is de verhouding van het appartementsrecht tot alle appartementsrechten samen. Het geeft aan welk percentage het appartement in het gehele gebouw inneemt. Het breukdeel wordt bij splitsing van het gebouw vastgelegd in de akte van splitsing.

Waar vind ik de splitsingsakte?
Wanneer u een appartementsrecht koopt ontvangt u als bijlage bij de koopovereenkomst een kopie van de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement. Bent u de akte kwijt of meent u hem niet ontvangen te hebben, kunt u bij ons een exemplaar opvragen of inzien/afdrukken via het VvE inlog portaal als wij uw VvE beheren.

Hoe kan de splitsingsakte worden gewijzigd?
De splitsingsakte kan worden gewijzigd.

– Dit kan uitsluitend door medewerking van alle eigenaars, unanimiteit is een vereiste.

– Sinds 2005, tenzij in de splitsingsakte een grotere meerderheid is voorgeschreven, ook mogelijk, dat in de vergadering een besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste 80% van het totaal aantal stemmen. Wanneer een besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste 80% is medewerking van het bestuur vereist.

– In alle gevallen is toestemming van de beperkt gerechtigden (over het algemeen de hypotheekhouders/banken) nodig voor het wijzigen van de splitsingsakte. De wijziging wordt uiteindelijk neergelegd in een notariële akte, welke wordt ingeschreven bij het kadaster.

Wat is een splitsingsreglement?
Een splitsingsreglement is een onderdeel van de splitsingsakte. In het splitsingsreglement staat onder andere wat uw rechten en plichten zijn als appartementseigenaar. Het onderhouden van de gemeenschappelijke delen van het gebouw is bijvoorbeeld een gezamenlijke verplichting van alle eigenaren.

Waar vind ik het splitsingsreglement?
Wanneer u een appartementsrecht koopt ontvangt u als bijlage bij de koopovereenkomst een kopie van de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement. Bent u het reglement kwijt of meent u hem niet ontvangen te hebben, kunt u bij ons een exemplaar opvragen of inzien/afdrukken via het VvE inlog portaal als wij uw VvE beheren

Wat is een modelreglement?
het modelreglement dient als basis voor een op te stellen splitsingsreglement. De VvE kan hierin extra bepalingen opnemen die op de VvE van toepassing zijn. Dit is echter niet verplicht, het modelreglement kan van toepassing verklaard worden in de splitsingsakte zonder dat het aangepast wordt aan de VvE.

Welk modelreglement is op mijn VvE van toepassing?
In de splitsingsakte staat welk modelreglement op uw VvE van toepassing is.

Waar staat het modelreglement?
Het modelreglement wat voor uw VvE van toepassing is kunt u vinden door in te loggen bij uw VvE

Mijn VvE

Wat is een huishoudelijk reglement?
Dit is een reglement waar de VvE zaken van “huishoudelijke” aard kan vastleggen. Ieder lid van de VvE dient zich hieraan te houden. Het bestuur van de VvE houdt hier toezicht op.

Is een huishoudelijk reglement verplicht?
Nee, een huishoudelijk reglement is niet verplicht. Ondanks dat in de splitsingsakte en het splitsingsreglement al algemene gedragsregels zijn vastgelegd kan een huishoudelijk reglement bijdragen om conflicten te voorkomen. In geval van overlast kan een huishoudelijk reglement een uitkomst bieden.

Zijn huurders verplicht zich aan het huishoudelijk reglement te houden?
Niet automatisch. Dit is afhankelijk van wat er in de huurovereenkomst staat. Staat er niets over in de huurovereenkomst, is een huurder niet verplicht zich aan het huishoudelijk reglement te houden. Huurders dienen zich echter wel ten alle tijden aan de splitsingsakte te houden. Het is voor het VvE-bestuur van belang om met de verhuurder te bespreken dat de huurders een gebruikersverklaring ondertekenen. Na ondertekening is de huurder gebonden aan het huishoudelijk reglement van de VvE.

Wat is een gebruikersverklaring?
Dit is een verklaring waarmee een huurder zich verplicht tot het naleven van het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement van de VvE.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement?
Hierin kan zijn vastgelegd:
– Waar fietsen gestald mogen worden
– Bepalingen over geluidshinder
– Regels over huisdieren
– De kleurstelling van bijvoorbeeld het schilder werk. Echter mogen deze regels nooit in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte en het splitsingsreglement.

Zijn er regels die niet in een huishoudelijk reglement mogen staan?
Enkele voorbeelden waarvoor een huishoudelijk reglement niet gebruikt mag worden:
– Instellen van een avondklok
– Bepalingen over het aantal bewoners van een appartement

Kunnen er beperkingen voor het gebruik van mijn privégedeelten in het huishoudelijk reglement staan?
Dit kan alleen indien er in het splitsingsreglement is vastgelegd dat daartoe een mogelijkheid is. In het modelreglement van 1973 is bijvoorbeeld niet opgenomen dat in het huishoudelijk regelement beperkingen kunnen worden opgelegd met betrekking tot het gebruik van privégedeelten. Het is in dat geval dus niet mogelijk om beperkingen op te leggen aangaande onder andere harde vloerbedekking of het houden van huisdieren. In alle andere modelreglementen is wel bepaald dat in het huishoudelijk reglement beperkingen kunnen worden opgelegd.

Mag het houden van huisdieren in het huishoudelijk reglement worden verboden?
Dit is in beginsel inderdaad mogelijk. Maar alleen wanneer in het splitsingsreglement is opgenomen dat het huishoudelijk reglement hiertoe een mogelijkheid heeft. Wanneer deze mogelijkheid niet is opgenomen in het splitsingsreglement en de VvE wil in het huishoudelijk reglement toch het houden van huisdieren verbieden, kan een huisdiereigenaar zich bij de rechter beroepen op nietigheid van de regels.

Waar staat het huishoudelijk reglement?
Als uw VvE een huishoudelijk reglement heeft kunt u die vinden door in te loggen bij uw VvE.

Mijn VvE

(Groot) onderhoud

Wie zorgt voor het onderhoud?
Het bestuur geeft opdracht om onderhoud te laten plegen aan of in het gebouw. Vaak gebeurt dit aan de hand van wat er in het MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) is vastgelegd.

Wat is een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?
Een MJOP is een rapportage waarin is vastgelegd wanneer er welk onderhoud plaats dient te vinden en wat de kosten daarvan zijn. Het MJOP heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de VvE, waaronder in ieder geval het dak en de gevel, maar vaak ook het trappenhuis en de kozijnen. In het MJOP is vaak voor 25 jaar het onderhoud vastgelegd, waarbij het rapport elke 5 jaar wordt herzien en er jaarlijks of iedere 3 jaar een conditiemeting wordt gedaan. De herziening is van belang in verband met eventueel wisselende/stijgende prijzen. De conditiemeting is belangrijk omdat de onderhoudsstaat sterk veranderd kan zijn.

Waarom wordt er een MJOP opgesteld?
Een MJOP wordt opgesteld om een goed overzicht te krijgen en te behouden van het uit te voeren onderhoud en de daaraan verbonden kosten. Tevens wordt, onder andere, aan de hand van het MJOP de hoogte van de periodieke bijdrage vastgesteld. De maandelijkse bijdrage kan zo laag en gelijkmatig gehouden worden. Vanaf 1 januari 2018 moeten VvE’s verplicht sparen voor onderhoud in het reservefonds. Met een MJOP is er het best vast te stellen hoeveel er gespaard moet worden.

Wat hoort er in een MJOP te staan?
Er zijn drie belangrijke elementen die in het MJOP staan.
– Er staat beschreven om welk bouwdeel het gaat, bijvoorbeeld het dak, de goten, de kozijnen, de gevels etc.
– Er staat beschreven wat de levensduur van een bouwdeel is en wanneer het bouwdeel aan reparatie en/of vervanging toe is.
– En er staat beschreven wat de kosten voor reparatie en/of vervanging zijn.

Hoe wordt een MJOP opgesteld?
Een MJOP kan door een deskundige partij worden opgesteld. Deze zal dan ook een conditiemeting uitvoeren. Een conditiemeting geeft voor alle bouwdelen aan wat de huidige staat van onderhoud is en of er wellicht direct herstel of vervanging nodig is.

Moet ik betalen voor het onderhoud?
Ja, u bent verplicht mee te betalen aan de kosten voor het onderhoud. De kosten worden evenredig, naar grootte van het breukdeel behorende bij uw appartementsrecht, verdeeld over alle eigenaren in het complex.

Kosten

Wat zijn servicekosten?
Servicekosten zijn periodieke kosten die ieder lid van een VvE dient te betalen. Dit kunnen kosten zijn voor:
– Het verbruik van gas, water en elektriciteit, al dan niet in de gemeenschappelijke ruimten
– Het inhuren van een huismeester,
– Kosten van de overeengekomen leveringen en diensten,
– Alle schoonmaak- en herstelwerkzaamheden
– Inventaris voor ruimten als gangen, trappen, lift, berging, binnentuin, etc.

Wat zijn géén servicekosten?
Zorgservicekosten zoals kosten voor maaltijdverstrekking, verpleging of alarmservice. Ook belasting en heffingen zoals rioolrechten zijn geen servicekosten. Deze kosten worden door bijvoorbeeld de gemeente waarin u woont, direct aan u als eigenaar of huurder berekend.

Wanneer worden servicekosten in rekening gebracht?
De servicekosten worden periodiek in rekening gebracht. Dit is meestal een maandelijkse bijdrage. Deze kosten worden dus niet pas in rekening gebracht nadat er kosten zijn gemaakt voor onderhoud, reparatie, etc.

Ben ik verplicht de servicekosten te betalen?
Ja, u bent verplicht de servicekosten te betalen. De Vereniging van Eigenaren maakt kosten voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Hoeveel u moet betalen, is afhankelijk van de grootte van het breukdeel van uw appartementsrecht. In de Splitsingsakte staat weergegeven hoe groot dit breukdeel is.

Wat gebeurt er als ik de servicekosten niet betaal?
Het bestuur of de beheerder/administrateur zal u een brief sturen waarin zij nakoming van de betalingsverplichting vordert. Betaalt u niet, zal de vordering op u, inclusief eventuele verhogingen of aanmaningskosten, uiteindelijk aan een incassobureau worden overgedragen. Alle bijkomende kosten daarvan zullen ook op u worden verhaald.

Mijn verbruik klopt niet, hoe komt dit?
Het kan voorkomen dat u in een jaar meer verbruikt heeft dan in het jaar daarvoor, bijvoorbeeld doordat de verwarming vaker aan heeft gestaan of dat de temperatuur op de thermostaat is verhoogd gedurende een periode. Bent u van mening dat uw verbruik lager is geweest dan op de afrekening servicekosten wordt vermeld, stuur dan een e-mail naar info@directvvebeheer.nl waarin u aan geeft om welk adres het gaat en dat volgens u het verbruik niet klopt. Wij sturen uw vraag door naar de netbeheerder. De netbeheerder stelt verder onderzoek in.

Onderverhuren

Mag ik mijn appartement verhuren?
Dit staat in uw hypotheekakte en uw splitsingsreglement. In uw hypotheekakte kan een bepaling zijn opgenomen dat er expliciet toestemming van de hypotheekhouder (de geldverstrekker) nodig is wanneer u uw appartement zou willen verhuren. In uw splitsingsreglement is in veel gevallen een bepaling opgenomen over het verhuren van uw appartement aan derde. Zo kan er zijn bepaald dat u uw appartement mag verhuren aan wie u dat wilt. De nieuwe huurder is dan vaak wel verplicht een verklaring te ondertekenen dat hij het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement van de VvE zal naleven. Het is de VvE niet toegestaan om in een huishoudelijk regelement de verhuur te verbieden of aan bepaalde voorwaarden te verbinden. Echter, in de splitsingsakte kan de verhuur aan bepaalde voorwaarden verbonden worden of kan de zogenaamde “Annex 1” van toepassing verklaard zijn. De “Annex 1” is een variant van het model-splitsingsreglement. Hierin kan bepaald zijn dat toestemming verleend dient te worden door de Vergadering van Eigenaars voordat de huurder het appartement in gebruik mag nemen. Indien naar alle redelijkheid en billijkheid van de overige bewoners niet kan worden verlangd dat zij de huurder in hun midden opnemen, kan het bestuur of de ALV de huurder wél weigeren. Dit soort situaties doet zich met name voor in het geval van seniorenflats, serviceflats etc.

Is Airbnb-verhuur toegestaan binnen een VvE?
Dit staat in uw splitsingsakte. In beginsel is het niet toegestaan om een appartement met een woonbestemming bedrijfsmatig of commercieel (als bed & breakfast of hotel) te exploiteren. Per geval kan worden bekeken of vakantieverhuur (incidentele verhuur) is toegestaan.

Wat moet ik doen als ik mijn woning wil verhuren?
U bent verplicht om aan het bestuur van de VvE te melden dat u de woning tijdelijk wilt verhuren of aan derde in gebruik wilt geven. Het kan voorkomen dat er in het splitsingsreglement of het huishoudelijk regelement specifieke voorwaarden worden gesteld aan de verhuur van uw woning. De toekomstige huurder zal moeten verklaren zich te houden aan het splitsingsreglement en (indien aanwezig) het huishoudelijk reglement van de VvE. Houd er rekening mee dat u bij verhuur ten allen tijde verantwoordelijk bent voor het gedrag van uw huurder en de betaling van de VvE-bijdragen.

Financieel

Wat is de vergadering van eigenaars / algemene ledenvergadering?
Binnen de Vereniging van Eigenaars is de Vergadering van Eigenaars / Algemene ledenvergadering het belangrijkste orgaan, waarbij alle eigenaren in de VvE worden uitgenodigd. De vergadering dient minimaal eenmaal per jaar plaats te vinden. De Vergadering van Eigenaars (ALV) neemt besluiten over alle zaken die de vereniging aangaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn het vaststellen van de voorschotbijdragen, een eenmalige extra bijdrage, de onderhoudsplannen of beslissingen over de kleurstelling van deuren etc. Besluiten die door de Vergadering van Eigenaars (ALV) rechtsgeldig zijn genomen, zijn voor alle eigenaren bindend. Het is verstandig om de jaarlijkse vergadering bij te wonen of, indien u zelf verhinderd bent, een derde te machtigen voor u te spreken en eventueel te stemmen. Als er te weinig eigenaren aanwezig zijn om een rechtsgeldig besluit te nemen, dan moet de Vergadering van Eigenaars (ALV) een tweede Vergadering van Eigenaars (ALV) houden. Op de tweede vergadering is in beginsel mogelijk dat een minderheid een beslissing neemt, welke dwingend aan de meerderheid opgelegd kan worden. Let wel, indien het model splitsingsreglement 2006 van toepassing is, kan de Vergadering van Eigenaars (ALV) in de meeste gevallen ook besluiten nemen als er minder dan de helft van het aantal eigenaren aanwezig is (zelfs als er maar een paar eigenaren aanwezig zijn). Uw aanwezigheid op de Vergadering van Eigenaars (ALV) is erg belangrijk.

Kan ik een volmacht afgeven?
Ja, u kunt een ander machtigen om, indien u verhinderd bent, tijdens de vergadering u te vertegenwoordigen, te spreken voor u en eventueel uw stemrecht uit te oefenen. Dit kan zijn een andere eigenaar of huurder, een familielid of een willekeurige derde. Als bij u modelreglement 2006 van toepassing is, is het niet mogelijk om een bestuurslid te machtigen.

Kan er worden vergaderd als er onvoldoende leden aanwezig zijn?
Ja, bij onvoldoende opkomst kan er worden vergaderd. Echter is dit vaak niet verstandig omdat er verplicht een tweede vergadering uitgeschreven dient te worden.

Hoe wordt een (rechtsgeldig) besluit genomen?
Om geldige besluiten te kunnen nemen dient ten minste de helft van het aantal stemmen dat in totaal kan worden uitgebracht aanwezig of op zijn minst vertegenwoordigd te zijn en vóór te stemmen. Voor bepaalde besluiten is een groter quorum vereist. Deze besluiten dienen dan ook genomen te worden met een grotere (gekwalificeerde) meerderheid, bijvoorbeeld twee/derde of drie/vierde. Wordt in de eerste vergadering het vereiste quorum niet gehaald, dan wordt een tweede vergadering uitgeschreven, welke wordt gehouden niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering.

Wat is een quorum?
Een quorum is het minimaal aantal aanwezige stemmen om een vergadering of stemprocedure rechtsgeldig te kunnen laten verlopen. In het splitsingsreglement staat omschreven wat dit minimum aantal is. In het modelreglement van 2006 wordt geen quorum meer genoemd.

Vergaderen

Wat is de vergadering van eigenaars / algemene ledenvergadering?
Binnen de Vereniging van Eigenaars is de Vergadering van Eigenaars / Algemene ledenvergadering het belangrijkste orgaan, waarbij alle eigenaren in de VvE worden uitgenodigd. De vergadering dient minimaal eenmaal per jaar plaats te vinden. De Vergadering van Eigenaars (ALV) neemt besluiten over alle zaken die de vereniging aangaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn het vaststellen van de voorschotbijdragen, een eenmalige extra bijdrage, de onderhoudsplannen of beslissingen over de kleurstelling van deuren etc. Besluiten die door de Vergadering van Eigenaars (ALV) rechtsgeldig zijn genomen, zijn voor alle eigenaren bindend. Het is verstandig om de jaarlijkse vergadering bij te wonen of, indien u zelf verhinderd bent, een derde te machtigen voor u te spreken en eventueel te stemmen. Als er te weinig eigenaren aanwezig zijn om een rechtsgeldig besluit te nemen, dan moet de Vergadering van Eigenaars (ALV) een tweede Vergadering van Eigenaars (ALV) houden. Op de tweede vergadering is in beginsel mogelijk dat een minderheid een beslissing neemt, welke dwingend aan de meerderheid opgelegd kan worden. Let wel, indien het model splitsingsreglement 2006 van toepassing is, kan de Vergadering van Eigenaars (ALV) in de meeste gevallen ook besluiten nemen als er minder dan de helft van het aantal eigenaren aanwezig is (zelfs als er maar een paar eigenaren aanwezig zijn). Uw aanwezigheid op de Vergadering van Eigenaars (ALV) is erg belangrijk.

Kan ik een volmacht afgeven?
Ja, u kunt een ander machtigen om, indien u verhinderd bent, tijdens de vergadering u te vertegenwoordigen, te spreken voor u en eventueel uw stemrecht uit te oefenen. Dit kan zijn een andere eigenaar of huurder, een familielid of een willekeurige derde. Als bij u modelreglement 2006 van toepassing is, is het niet mogelijk om een bestuurslid te machtigen.

Kan er worden vergaderd als er onvoldoende leden aanwezig zijn?
Ja, bij onvoldoende opkomst kan er worden vergaderd. Echter is dit vaak niet verstandig omdat er verplicht een tweede vergadering uitgeschreven dient te worden.

Hoe wordt een (rechtsgeldig) besluit genomen?
Om geldige besluiten te kunnen nemen dient ten minste de helft van het aantal stemmen dat in totaal kan worden uitgebracht aanwezig of op zijn minst vertegenwoordigd te zijn en vóór te stemmen. Voor bepaalde besluiten is een groter quorum vereist. Deze besluiten dienen dan ook genomen te worden met een grotere (gekwalificeerde) meerderheid, bijvoorbeeld twee/derde of drie/vierde. Wordt in de eerste vergadering het vereiste quorum niet gehaald, dan wordt een tweede vergadering uitgeschreven, welke wordt gehouden niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering.

Wat is een quorum?
Een quorum is het minimaal aantal aanwezige stemmen om een vergadering of stemprocedure rechtsgeldig te kunnen laten verlopen. In het splitsingsreglement staat omschreven wat dit minimum aantal is. In het modelreglement van 2006 wordt geen quorum meer genoemd.

Samen met ons uw VvE gezond maken?

Wij kunnen samen met u uw VvE gezond maken en houden.
Bij een gezonde en goed onderhouden VvE is de verkoopprijs van een appartement
gemiddeld 25% hoger als bij een ongezonde of slecht onderhouden VvE.

Wij werken eraan om de functionaliteit van uw gebouw te behouden en uw woongenot te waarborgen.

Onze reviews

Lees hier wat andere voor u over ons zeggen.