Diensten pakket

Direct VvE Beheer levert u de benodigde diensten

Ons dienstenpakket

Direct VvE Beheer B.V. gaat over een belangrijk takenpakket.
Elke VvE heeft haar eigen wensen en behoeften. Wij willen u graag een professionele dienstverlening bieden,
die boven uw verwachtingen voldoet.
Dit willen wij bereiken met onze transparante, directe en oplossingsgerichte manier van werken.

Hieronder kunt u de diensten vinden die wij verlenen!

VvE-Beheer-Offerte

Administratief

1. Het aanleggen en bijhouden van een ledenregister. Verwerking van mutaties in het ledenregister.

2. Het informeren van een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar ontvangt informatie over de
vereniging. De eigenaar ontvangt tevens de inloggegevens van het VvE portaal.

3. Het jaarlijks organiseren, convoceren, bijwonen en notuleren van de ledenvergadering.

4. Het adviseren betreffende het opstellen van een huishoudelijk reglement.

5. Het regelmatig informeren van de leden. Leden hebben tevens altijd inzage in het VvE portaal.

6. Het jaarlijks afrekenen van de centrale nutsvoorziening voor de leden van de VvE.

Financieel

1. Het opstellen van een conceptbegroting, welke ter goedkeuring aan de ledenvergadering wordt
voorgelegd. De conceptbegroting wordt vooraf met het bestuur besproken.

2. Het maken van een voorstel voor de hoogte van de bijdragen op basis van de splitsingsakte en
de conceptbegroting en de herbouwwaarde.

3. Het bewaken van de begroting.

4. Het opstellen van een liquiditeitenplanning en het bewaken van de liquiditeiten.

5. Het betalen en administreren van de door de vereniging aangegane verplichtingen.

6. Het beheren en administreren van een op naam van de vereniging gestelde bank- en/of
girorekening(en) en spaarrekening(en).

7. Het opmaken van de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit de exploitatierekening, de balans
en de toelichting hierop. De exploitatierekening geeft de uitgaven en inkomsten weer over het
afgelopen boekjaar.

8. Het informeren van de kascommissie, zodat zij de kascontrole kunnen uitvoeren.

Technisch

klein- en klachtenonderhoud. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het verhelpen van lekkages,
afstellen van deuren, ruiten inzetten en dergelijke.

1. 24-uurs bereikbaarheid voor spoedeisende klachten.

2. De volledige behandeling van het “klein” dagelijks onderhoud en klachtenonderhoud met
betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementengebouw. De leden
worden geïnformeerd over de afhandeling van de door hen gemelde klachten.

3. Hierbij vindt een beoordeling van de kosten plaats of deze voor rekening van de VvE of voor
de individuele eigenaar zijn.

4. De behandeling van service- en onderhoudswerkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan
schoonmaakwerkzaamheden en onderhoudscontracten.

5. Het kritisch controleren van de facturen. Indien akkoord wordt de factuur betaald. Indien de
factuur niet akkoord is, verzorgt Direct VvE Beheer de verdere afhandeling in overleg met het
bestuur.

6. Het opstellen van een jaarplan.

7. Het opstellen van een bestek of werkomschrijving.

8. Het (op basis van het bestek of de werkomschrijving) aanvragen van offertes en het houden
van een eventueel vooroverleg met de aannemers.

9. Het beoordelen van de offertes en het opstellen van een advies. Het advies wordt vervolgens
tijdens de ledenvergadering – na vooroverleg met het bestuur – aan de leden voorgelegd.

10. Het verstrekken van de opdracht en het houden van een overleg met de gekozen aannemer
om de planning en uitvoering te bespreken.

11. Het begeleiden van de werkzaamheden, het informeren van de bewoners en het toezicht
houden op de uitvoering.

12. Het opleveren van de werkzaamheden.

13. Het bewaken van de garantie en het afhandelen van de garantiemeldingen.

Verzekeringen

1. Het verzekerd houden van het gebouw tegen brand- en ontploffingsschade en eventuele
uitbreiding zoals storm-, vorst-, water-, en/of glasschade.

2. Het zorgdragen voor een verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid.

3. De afhandeling van schades die gedekt zijn door de verzekering(en) van de VvE.

4. Het bemiddelen bij de door VvE gewenste aanvullende verzekeringen

5. Het begeleiden van een schade op locatie.

6. Het voeren van correspondentie omtrent de schades.

Incasso

1. De periodieke incasso en administratieve verwerking van de door de eigenaren aan de
vereniging verschuldigde bijdragen.

2. De bijdragen worden automatisch geïncasseerd. Indien gewenst, is een andere manier van
betalen mogelijk.

3. Het incasseren en administreren van een eventueel door de ledenvergadering vastgestelde
extra bijdrage voor bijvoorbeeld groot onderhoud.

4. Het signaleren en bewaken van optredende achterstanden in de betaling van de bijdragen.
Direct VvE Beheer werkt met een incassoprocedure, die in de ledenvergadering wordt besproken en
vastgesteld.

5. Het verzorgen van betalingsherinneringen. Indien nodig wordt de vordering uit handen
gegeven. Na het sturen van een betalingsherinnering bij een debiteur worden de kosten van
Direct VvE Beheer voor de volgende herinneringen e.d. en indien van toepassing de kosten van de
deurwaarder in rekening gebracht bij de desbetreffende debiteur.

6. Het op verzoek van de leden verstrekken van informatie betreffende hun bijdrage.

7. Het voeren van correspondentie betreffende de ledenbijdragen.

Meerjarenonderhoudsplan

1. Het opstellen van een meerjarig onderhouds plan.

2. Het jaarlijks verrichten van een tussentijdse bouwtechnische opname ter voorbereiding en
bevestiging voor het planmatig onderhoud.

3. Het om de 5 jaar actualiseren van het MJOP.

Verduurzaming

1. Het onderzoeken van verduurzamingsmogelijkheden

2. Begeleiden bij het uitzoeken en aanvragen van verduurzamingssubsidies.

3. Het begeleiden van verduurzaming.

Bestuurlijk beheer

1. Direct VvE Beheer B.V. wordt ingeschreven als bestuurder (medebestuurder) in de KvK.

2. Direct VvE Beheer B.V. treedt op als bestuurder van de vereniging, zoals bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Werkzaamheden uitvoeren t.b.v. het openen en onderhouden van de bank rekening(en) op naam van de VvE.

4. Het opstellen van een euro-incasso contract met de bank t.b.v. automatische incasso.

5. Het jaarlijks actualiseren van euro-incasso contracten t.b.v. automatische incasso voor de leden.

6. De VvE vertegenwoordigen richting derde(n) en het doorvoeren van bestuurswijzigingen bij Kadaster, KvK, Bank, Nutsvoorzieningen, Verzekeraars, Gemeenten etc.

7. Het verzorgen van communicatie tussen het dagelijks bestuur van de VvE en derde(n).

8. Bestuurswisseling(en) doorvoeren bij de Kamer van Koophandel.

9. Het adviseren van het dagelijks bestuur.

Samen met ons uw VvE gezond maken?

Wij kunnen samen met u uw VvE gezond maken en houden.
Bij een gezonde en goed onderhouden VvE is de verkoopprijs van een appartement
gemiddeld 25% hoger als bij een ongezonde of slecht onderhouden VvE.

Wij werken eraan om de functionaliteit van uw gebouw te behouden en uw woongenot te waarborgen.

Onze reviews

Lees hier wat andere voor u over ons zeggen.