Veel Gestelde Vragen

Wat zijn onze diensten?

Veel gestelde vragen

Wij vinden het belangrijk dat uw vragen snel en duidelijk beantwoord worden.
Daarom hebben wij een lijst met veel gestelde vragen opgesteld.
Staat uw vraag er niet tussen neem dan gerust contact met ons op.
Wij willen u graag helpen en onze kennis met u delen.

VvE

Wat is een VvE?
Een Vereniging van Eigenaars is een rechtspersoon die als taak heeft het beheren en het onderhouden van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementencomplex, alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars.

Hoe word ik lid van de VvE?
Wanneer u een appartementsrecht koopt, wordt u van rechtswege automatisch lid van de VvE. U bent verplicht lid en kunt uw lidmaatschap niet opzeggen. Uw lidmaatschap eindigt van rechtswege bij verkoop van uw appartementsrecht.

Moet een VvE ingeschreven zijn bij de KvK?
Ja, een VvE is verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als de VvE zich niet inschrijft bij de KvK, pleegt zij een economisch delict en kan in het uiterste geval een boete worden opgelegd. Ook de bestuurders dienen te worden ingeschreven. Daarnaast is het mogelijk om een gevolmachtigde, bijvoorbeeld de beheerder of administrateur, in te laten schrijven.

Wat is een slapende VvE?
Een slapende VvE is een VvE die officieel wel bestaat en bij de KvK is ingeschreven, maar die niet vergadert, geen periodiek onderhoud pleegt of laat plegen aan de gemeenschappelijke zaken en/of gedeelten en die geen bestuurder en voorzitter heeft aangewezen. De VvE heeft geen collectieve opstalverzekering en geen eigen VvE-rekening. Iedere appartementseigenaar doet wat hij/zij wil. Het gevaar bij een slapende VvE is het grote risico op achterstallig onderhoud omdat er geen periodiek onderhoud wordt gepleegd. De gemeente stuurt bij achterstallig onderhoud aan het gebouw een brief dat alle eigenaars gezamenlijk moeten zorgen dat het gebouw weer in redelijke staat wordt teruggebracht. Wordt dat niet gedaan, zal de gemeente op kosten van de eigenaars het onderhoud (laten) plegen. Vaak gaat dit gepaard met erg hoge kosten. Daarom is het belangrijk dat een VvE geactiveerd wordt, dat er wel vergaderingen plaatsvinden en dat er gereserveerd wordt voor periodiek onderhoud.

Wat doet een VvE?
Een VvE behartigt de gemeenschappelijk belangen van de eigenaars, beheert en onderhoudt gemeenschappelijke zaken en gedeelten in en van het gebouw, draagt zorg voor het innen van de VvE bijdrage en het betalen van de diverse kosten, stelt een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) op en maakt op basis daarvan reserveringen in het reservefonds.

Wat is de structuur van een VvE?
Een VvE bestaat uit de Vergadering van Eigenaars en het bestuur. Er kan een kascommissie en technische commissie zijn, maar dit is niet altijd het geval, echter is dit wel aan te bevelen.

Wat is de Vergadering van eigenaars?
De Vergadering van Eigenaars, ook wel Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste orgaan binnen een VvE, welke minimaal éénmaal per jaar gehouden dient te worden. De Vergadering van Eigenaars beslist over alle zaken die de vereniging aangaan. Dit zijn hele uiteenlopende zaken zoals het benoemen van het bestuur en de voorzitter, het vaststellen van de periodieke bijdrage, de onderhoudsplannen of de kleurstelling van de te verven delen. Indien een besluit rechtsgeldig door de Vereniging van Eigenaars is genomen, is dat voor iedere eigenaar bindend. Het is dus raadzaam bij iedere vergadering aanwezig te zijn, of indien u zelf verhinderd bent, iemand anders te machtigen voor u te spreken en eventueel stemrecht uit te oefenen.

Wat is de algemene ledenvergadering?
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is de Vergadering van Eigenaars.

Hoe vaak is de vergadering van eigenaars?
De Vergadering van Eigenaars is minimaal éénmaal per jaar. In de splitsingsakte kan aangegeven zijn in welke periode van het jaar de vergadering moet plaatsvinden. Indien er te weinig leden aanwezig zijn om een rechtsgeldig besluit te nemen, kan een tweede vergadering worden uitgeschreven, die minimaal twee weken en maximaal zes weken na de eerste vergadering dient plaats te vinden.

Wat doet het bestuur?
Het bestuur voert de genomen besluiten van de Vergadering van Eigenaars uit. Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van de begroting, het beheren van financiële stukken, het uitschrijven van vergaderingen en het afsluiten van verzekeringen. De reglementen van de VvE bepalen de bevoegdheden van het bestuur. Het bestuur wordt door de Vergadering van Eigenaars benoemd en ontslagen en kan ook nog bestaan uit een kascommissie en een technische commissie en in sommige gevallen een raad van commissarissen. Het bestuur kan worden uitbesteed aan een professionele bestuurder of beheerder.

Waaruit bestaat het bestuur?
Het bestuur kan, behalve de bestuurder, nog bestaan uit een kascommissie en een technische commissie.

Wat doet de kascommissie?
De kascommissie controleert de jaarstukken, de administratie van de Vereniging en de door het bestuur opgestelde balans en staat van kosten en baten en brengt hierover verslag uit aan de Vergadering van Eigenaars. Het advies over de jaarstukken van de kascommissie aan de Vergadering van Eigenaars is niet bindend. De kascommissie wordt jaarlijks door de Vergadering benoemd. De leden zijn direct herkiesbaar tenzij zij inmiddels een bestuursfunctie bekleden.

Wat doet de technische commissie?
De technische commissie draagt zorg voor uiteenlopende zaken zoals verwisselen van lampen, ontvangen van aannemers, voorstellen voor het bestuur voorbereiden en controleren van opgeleverde werkzaamheden.